ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
   โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ปิดรับสมัคร วันที่ 12 มิ.ย. 2566)

ประเภท โครงการหลักสูตรต่อเนื่องและหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน

ประเภท โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง

ประเภท โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์

ประเภท หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง)

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี

ประเภท โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)

ประเภท โครงการรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภท โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

ประเภท โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Top