ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต TCAS รอบที่ 4

- โครงการรับตรงทั่วประเทศ
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3)
- โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
- โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
- โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
- โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
- โครงการหลักสูตรร่วมระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สาขาวิชารังสีเทคนิค (ครั้งที่ 2)
- โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ครั้งที่ 4)
- โครงการหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (ครั้งที่ 4)
- โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 3)
- โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม
Top