ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว
   โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (รอบที่ 5) (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มิ.ย. 2564)

ประเภท โครงการรับตรงทั่วประเทศ
   โครงการรับตรงทั่วประเทศ (รอบที่ 5) (ปิดรับสมัคร วันที่ 19 มิ.ย. 2564)

ประเภท โครงการหลักสูตรต่อเนื่องและหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน

ประเภท โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง

ประเภท หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง)

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี

ประเภท โครงการรับตรงวิทยาลัยนานาชาติ
Top