ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต

ประเภท โครงการหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน
Top