ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 2)

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 17 ก.ค. 2559]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท คณะสหเวชศาสตร์            การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะสหเวชศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 10 ก.ค. 2559]