ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงที่ให้บันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต