ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิ.ย. 2559]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
        ประเภท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 2)   [ปิดรับสมัครวันที่ 9 มิ.ย. 2559]