ผู้มารายงานตัว และปฐมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขา
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้นำเงินมาชำระค่ารายงานตัว เพียง ๒,๐๐๐ บาท เท่านั้น
ประกาศโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา รอบ 1 และรอบ 2
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
Bachelor of Engineering Degree in English Programs

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศวันปฐมนิเทศและรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนิสิต
สำหรับผู้สอบคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์


ระดับบัณฑิตศึกษา
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2557) (ครั้งที่3)   [ปิดรับสมัครวันที่ 31 ก.ค. 2557]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท วิทยาเขตจันทบุรี            ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี   [ปิดรับสมัครวันที่ 29 ก.ค. 2557]