ประกาศผล สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการเพชรตะวันออก
   โครงการเพชรตะวันออก (ปิดรับสมัคร วันที่ 6 ต.ค. 2559)

ประเภท โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ประเภท โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต

ประเภท คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Top