ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 2/2558)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2558)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2558)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนิสิต โครงการภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนิสิต โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 2) วิทยาเขตจันทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) คณะสหเวชศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2558)

ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงที่ให้บันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต