ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ศูนย์บัณฑิตศึกษานานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2

ประกาศผลการรับสมัครโครงการต่างๆคลิกที่นี่

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2558)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิ.ย. 2558]

        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 3 ก.ค. 2558]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบคัดเลือก            หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)   [ปิดรับสมัครวันที่ 3 มิ.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]

        Bachelor of Engineering Degree (English Program)            Bachelor of Engineering Degree (English Program)   [End date 10 July 2015]