ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2558)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เน้นธุรกิจค้าปลีก)
(ในความร่วมมือรูปแบบทวิภาคีบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 2559]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
        ประเภท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 2)   [ปิดรับสมัครวันที่ 9 มิ.ย. 2559]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท คณะศิลปกรรมศาสตร์ สอบคัดเลือก            หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ภาคพิเศษ)   [ปิดรับสมัครวันที่ 11 พ.ค. 2559]

        ประเภท คณะดนตรีและการแสดง            รับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง   [ปิดรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 2559]