ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
   โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มี.ค. 2563)

ประเภท โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง
   โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 มี.ค. 2563)

ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

ประเภท ประเภท เทียบโอนผลการเรียน

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต3ปี)(เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่2

ประเภท โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภท โครงการรับตรงคณะศิลปกรรมศาสตร์
   โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 มี.ค. 2563)

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี

ประเภท โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
Top