ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการเพชรตะวันออก
   โครงการเพชรตะวันออก (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธ.ค. 2561)

ประเภท โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ประเภท โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”

ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี

ประเภท โครงการทับทิมสยาม

ประเภท โครงการ สอวน.
   โครงการ สอวน. (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธ.ค. 2561)

ประเภท พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
   โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธ.ค. 2561)

ประเภท บูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ “บุตรหลานเกษตรกรและบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น”

ประเภท โครงการช้างเผือก รอบ1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประเภท ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก
   โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธ.ค. 2561)

ประเภท หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภท ประเภท หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต 3 ปี) (เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่ 2)

ประเภท โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน)(ครั้งที่1)

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1
   ประเภทรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธ.ค. 2561)

ประเภท โครงการช้างเผือก รอบ1 คณะศิลปกรรมศาสตร์
Top