ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สอบคัดเลือก            โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 ก.ย. 2558]
           โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 ก.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี            สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 ต.ค. 2558]

        ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ            โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ   [ปิดรับสมัครวันที่ 21 ก.ย. 2558]