ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1


ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)


ประกาศผลการรับสมัครโครงการต่างๆคลิกที่นี่

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก)
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนฤดูร้อน/2557)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 พ.ค. 2558]
           ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2558)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิ.ย. 2558]

        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 3 ก.ค. 2558]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท คณะดนตรีและการแสดง            รับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง   [ปิดรับสมัครวันที่ 14 พ.ค. 2558]

        ประเภท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]

        ประเภท โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา            การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)   [ปิดรับสมัครวันที่ 13 พ.ค. 2558]