ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับสมัครคณะโลจิสติกส์ (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) ดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัคร (หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน) ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนฤดูร้อน/2558)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 ก.พ. 2559]

        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 2559]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
        ประเภท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 1)   [ปิดรับสมัครวันที่ 18 ก.พ. 2559]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี            สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่ 2   [ปิดรับสมัครวันที่ 18 เม.ย. 2559]

        ประเภท เทียบโอนผลการเรียน            การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)   [ปิดรับสมัครวันที่ 7 มี.ค. 2559]

        ประเภท รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์            รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 9 มี.ค. 2559]

        ประเภท คณะดนตรีและการแสดง            รับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง   [ปิดรับสมัครวันที่ 27 ก.พ. 2559]