ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ปีการศึกษา 2559

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 4 ธ.ค. 2558]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท เทียบโอนผลการเรียน            การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)   [ปิดรับสมัครวันที่ 7 มี.ค. 2559]

        ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี            โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี   [ปิดรับสมัครวันที่ 13 ม.ค. 2559]

        ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)            โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)   [ปิดรับสมัครวันที่ 3 ธ.ค. 2558]

        ประเภท รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด            รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 6 ม.ค. 2559]

        ประเภท รับตรงทั่วประเทศ            รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 6 ม.ค. 2559]