ประกาศผลการรับสมัครโครงการต่างๆคลิกที่นี่

ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ
ประเภทหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี

แผนที่สนามสอบประเภทหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปีระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท เทียบโอนผลการเรียน            การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 มี.ค. 2558]

        ประเภท รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์            รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 6 มี.ค. 2558]

        ประเภท รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด            รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 11 ก.พ. 2558]

        ประเภท รับตรงทั่วประเทศ            รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 11 ก.พ. 2558]

        ประเภท คณะดนตรีและการแสดง            รับตรง ครั้งที่ 1 คณะดนตรีและการแสดง   [ปิดรับสมัครวันที่ 6 ก.พ. 2558]