ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ประเภทโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)


ประกาศผลการสอบข้อเขียน(ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ สัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย) ประเภทหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1
ทางไปรษณีย์ ดาว์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี            สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 30 ธ.ค. 2557]

        ประเภท เทียบโอนผลการเรียน            การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 มี.ค. 2558]