ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จากโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)
(ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน) ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2558)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต (ป3073) คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต (ป7071) คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการรับตรง 12 จังหวัดภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559


ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิ.ย. 2559]

        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 2559]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 
        ประเภท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 2)   [ปิดรับสมัครวันที่ 9 มิ.ย. 2559]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท คณะดนตรีและการแสดง            รับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง   [ปิดรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 2559]