ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 

   โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
   โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ตรวจสอบรายชื่อที่นี่
   เอกสารสำหรับรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต ดาวน์โหลดที่นี่
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เรียกเพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

   โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่
   เอกสารสำหรับยืนยันเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษา 1


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ประเภทบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)


สำหรับผู้สมัคร สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1
ทางไปรษณีย์ ดาว์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี            สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยวิธีแบบรับตรง (Direct Admissions) รอบที่่ 1   [ปิดรับสมัครวันที่ 30 ธ.ค. 2557]

        ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ            โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 ม.ค. 2558]

        ประเภท โครงการเพชรตะวันออก            โครงการเพชรตะวันออก   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 ม.ค. 2558]

        ประเภท โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)            โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 ม.ค. 2558]

        ประเภท โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต            โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"   [ปิดรับสมัครวันที่ 15 ม.ค. 2558]

        ประเภท เทียบโอนผลการเรียน            การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 มี.ค. 2558]