ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม และสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคปกติและภาคพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ประเภทภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และคณะอัญมณี วิทยาเขตจันทบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษและภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา รอบ 1 และรอบ 2
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

ผู้มารายงานตัว และปฐมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกทุกสาขา
ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้นำเงินมาชำระค่ารายงานตัว เพียง ๒,๐๐๐ บาท เท่านั้น
ประกาศโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เป็นนิสิต ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา รอบ 1 และรอบ 2
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน
Bachelor of Engineering Degree in English Programs

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงที่ให้บันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต