ประกาศรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เริ่มรับสมัครวันที่ 6 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2558

ประกาศผลการรับสมัครโครงการต่างๆคลิกที่นี่


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท เทียบโอนผลการเรียน            การสอบคัดเลือกบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี) (ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน)   [ปิดรับสมัครวันที่ 24 มี.ค. 2558]

        ประเภท รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์            รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 6 มี.ค. 2558]

        ประเภท รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด            รับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด ครั้งที่ 2   [ปิดรับสมัครวันที่ 6 เม.ย. 2558]

        ประเภท รับตรงทั่วประเทศ            รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2   [ปิดรับสมัครวันที่ 6 เม.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต            หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]

        ประเภท หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ภาคพิเศษ   [ปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 2558]