ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้สมัครสาขาการบริหารการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)

ระดับบัณฑิตศึกษา
 
        ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 17 ก.ค. 2559]

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)
 
        ประเภท คณะสหเวชศาสตร์            การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะสหเวชศาสตร์   [ปิดรับสมัครวันที่ 10 ก.ค. 2559]