ประกาศผล โครงการที่เปิดรับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต TCAS รอบที่ 2

- โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
- โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 2)
- โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)
- โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 2)
- โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ (ครั้งที่ 2)
- โครงการทับทิมสยาม
- โครงการโควตาจังหวัดสระแก้ว
- โครงการรับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์

Top