ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
   โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 เม.ย. 2566)

ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

ประเภท ประเภท เทียบโอนผลการเรียน

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต3ปี)(เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่2

ประเภท โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี

ประเภท โครงการหลักสูตรร่วมระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สาขาวิชารังสีเทคนิค

ประเภท โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์
Top