ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

ประเภท โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง
   โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เม.ย. 2564)

ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

ประเภท ประเภท เทียบโอนผลการเรียน
   โครงการหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เม.ย. 2564)

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต3ปี)(เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่2

ประเภท โครงการรับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี

ประเภท โครงการหลักสูตรร่วมระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
Top