ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ผู้สมัครเข้าศึกษา
โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
ประจำปีการศึกษา 2564
กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการสมัครของท่าน

 1. มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และ/หรือ คุณสมบัติเฉพาะสาขา
  หากสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือกให้
 2. มหาวิทยาลัยบูรพาจะพิจารณาตัดสินการคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีผลคะแนนครบทุกวิชาที่กำหนดในเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือก ของแต่ละสาขาเท่านั้น
 3. โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัคร กำหนดการรับสมัคร

  ผู้ที่ไม่มีคะแนนตามที่กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชากำหนด จะไม่สามารถสมัครคัดเลือกได้
  หากสมัครมหาวิทยาลัยจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาคัดเลือกให้

   
  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับ/สาขาวิชา ต่อโครงการเท่านั้น

Top