ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการเพชรตะวันออก
   โครงการเพชรตะวันออก (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ม.ค. 2566)

ประเภท โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ประเภท โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 1

ประเภท โครงการทับทิมสยาม
   โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ม.ค. 2566)

ประเภท โครงการ สอวน.
   โครงการ สอวน. (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ม.ค. 2566)

ประเภท โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่

ประเภท โครงการช้างเผือก รอบ1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประเภท หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภท หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต 3 ปี) (เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่ 2)

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน

ประเภท โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง
   โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ม.ค. 2566)

ประเภท โครงการ วมว.
   โครงการ วมว. (ปิดรับสมัคร วันที่ 18 ม.ค. 2566)

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ
Top