ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2560)
ประจำปีการศึกษา 2560
กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด
เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการสมัครของท่าน

  1. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินการสอบคัดเลือกให้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาขาตามที่สาขาวิชากำหนด
  2. ในวันสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบคุณสมบัติ หากตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือข้อมูลการสมัครเป็นเท็จ  มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการรับเข้าเป็นนิสิต
  3. โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัคร ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร

Top