ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ


ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
   โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ปิดรับสมัคร วันที่ 12 มิ.ย. 2566)

ประเภท โครงการหลักสูตรต่อเนื่องและหลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน

ประเภท โครงการรับตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มิใช่สาขาเภสัชศาสตร์

ประเภท หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง)

ประเภท โครงการรับตรงสำหรับผู้ที่เคยศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Top