ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

ประเภท บัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท การรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
   โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มี.ค. 2562)

ประเภท โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง
   โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มี.ค. 2562)

ประเภท โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบ การให้บริการเภสัชกรรม

ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

ประเภท ประเภท เทียบโอนผลการเรียน

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่วิทยาเขตสระแก้ว

ประเภท โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต3ปี)(เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่2

ประเภท โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน)

ประเภท หลักสูตรนานาชาติ
   รับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ (ปิดรับสมัคร วันที่ 10 มิ.ย. 2562)

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
Top