ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

ประเภท แอดมิชชั่นส์กลาง TCAS4
ประเภท โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ประเภท การรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
ประเภท การรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
ประเภท การรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรง (ภาคพิเศษ)
ประเภท หลักสูตรนานาชาติ
ประเภท โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต3ปี)(เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่2)
ประเภท โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน)
ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี รอบ5
ประเภท รับตรงคณะดนตรีและการแสดง รอบ 5
ประเภท โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่วิทยาเขตสระแก้ว
ประเภท การรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภท การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะโลจิสติกส์
Top