ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท การรับบุคคลเข้าศึกษา ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
   ประเภทรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ปิดรับสมัคร วันที่ 27 ก.พ. 2561)

ประเภท โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง

ประเภท โครงการช้างเผือกรอบ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ประเภท โครงการการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบ การให้บริการเภสัชกรรม

ประเภท โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

ประเภท ประเภท เทียบโอนผลการเรียน
Top