ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการเพชรตะวันออก
   โครงการเพชรตะวันออก (ปิดรับสมัคร วันที่ 24 ต.ค. 2560)

ประเภท โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)

ประเภท โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ”

ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นวิทยาเขตจันทบุรี

ประเภท โครงการทับทิมสยาม
   โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 24 ต.ค. 2560)

ประเภท พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
   โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 24 ต.ค. 2560)

ประเภท โครงการช้างเผือก รอบ1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประเภท ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก

ประเภท หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์

ประเภท ประเภท หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต3ปี)(เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่2)
Top