ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

ประเภท บัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)

ประเภท โครงการรับตรงทั่วประเทศ
   รับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 (ปิดรับสมัคร วันที่ 23 มิ.ย. 2562)

ประเภท โครงการรับตรงคณะดนตรีและการแสดง (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน)

ประเภท หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคพิเศษ) (เรียนเป็นปริญญาตรีใบที่สอง) รอบ5

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3)
Top