ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

- โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด (ครั้งที่ 2)
- โครงการรับตรงทั่วประเทศ
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี (ครั้งที่ 3)
- โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
- โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว (ครั้งที่ 3)
- โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง ครั้งที่ 2
- โครงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

Top