ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก)

ประเภท บัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท หลักสูตรนานาชาติ
   รับตรงโดยวิทยาลัยนานาชาติ (ปิดรับสมัคร วันที่ 10 มิ.ย. 2562)

ประเภท โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคบัณฑิต3ปี)(เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่2)

ประเภท โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน)

ประเภท เทียบโอนผลการเรียน

ประเภท การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะโลจิสติกส์
Top