ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ โครงการที่เปิดรับ

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท โครงการเพชรตะวันออก
   โครงการเพชรตะวันออก (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ธ.ค. 2562)

ประเภท โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ประเภท โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ

ประเภท โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 1

ประเภท โครงการทับทิมสยาม
   โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ธ.ค. 2562)

ประเภท โครงการ สอวน.
   โครงการ สอวน (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ธ.ค. 2562)

ประเภท โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
   โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ธ.ค. 2562)

ประเภท โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่

ประเภท ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการช้างเผือก
   โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ธ.ค. 2562)

ประเภท หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต 3 ปี) (เรียนปริญญาตรีเป็นใบที่ 2)

ประเภท โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว
Top