ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ บันทึกข้อมูลผู้สมัคร

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)
   ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคเรียนที่ 1/2560) ( ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2560 )

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี
Top