ประกาศผล/แผนผังที่นั่งสอบ สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประเภท บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (GRADUATE ADMISSION)

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ประเภท หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี

ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก)

ประเภท โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและการแสดง (โครงการช้างเผือก)

ประเภท โครงการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม)
Top